2014 tegevusplaan

2014. aastal on ühingu üldised tööülesanded:

 1. Kogelejate jaoks intensiivsete kõneteraapiate organiseerimine.
 2. Individuaalne suhtlemine ühingu liikmetega, eriti passiivseks jäänud liikmetega (võimaluse korral ka nende nõustamine-abistamine eluliste probleemide lahendamisel) ning teiste abivajajate ja infoküsijatega.
 3. Eneseabi gruppide töö jätkamine Tallinnas ning võimaluse korral algatamine teisteski Eesti paikades.
 4. Suhtlemine ja infovahetus teiste puuetega inimeste ühingutega jt institutsioonidega, suhtlemine avalikkusega, kogelust ja kogelejaid positiivsetest külgedest valgustava kirjaliku ja suulise propagandatöö tegemine.
 5. Ühingu tööd edendavate projektide väljatöötamine ja elluviimine ning selleks vajalike rahaliste vahendite taotlemine.
 6. Raamatukogu, video- ja fonoteegi jätkuv komplekteerimine ja hooldamine ning soovijatele kättesaadavaks tegemine.
 7. Kogelust ja kogelejaid puudutava informatsiooni ning statistika kogumine ja üldistamine. Ühingu tegevust kajastavate materjalide valmistamine ja koondamine.
 8. Koostöö jätkamine ja arendamine logopeedidega ning Tartu Ülikooli defektoloogiatudengitega.
 9. Suhtlemine analoogiliste organisatsioonidega välismaal ja katusassotsiat- sioonidega, nende kaudu saadava teabe ja kogemuste vahendamine Eestis.
 10. Ühingu internetilehekülje (www.kogelus.ee) täiendamine ja ajakohastamine.

Programm kuulub sotsiaalvaldkonda. Lõppeesmärk on kogelejate elukvaliteedi, sealhulgas ühiskondliku konkurentsivõime tõstmine (kogeluse kui takistuse mõju oluline vähendamine), samuti enesekindluse suurendamine, mis kogeluse spetsiifikat ja psühholoogilisi tagamaid arvestades on äärmiselt oluline. Selleks peavad kogelejad saavutama. Kogelejad on julgemad avalikel esinemistel. Samuti kontrollivad paremini oma kehakeelt ja väljendusviisi.

Programm on suunatud inimestele, kes kogelevad.

Grupp moodustub osalejate registreerumise järjekorras ning pole tähtis, kas inimene on juba EKÜ liige või tuleb EKÜ üritusele esimest korda.

Kõneravipäevad 2014 esimesel poolaastal olid sellised:

 • EKÜ rattamatk ja kõneravipäev 15. juunil – 12 inimest
 • Kõneravipäev 6. juunil – 7 inimest
 • Kõneravipäev 1. mail, osalemine heakorratalgul Pesarimajas – 4 inimest
 • Kõneravipäev 13. aprill – 5 inimest
 • Kõneravipäev 30. märts – 7 inimest
 • Kõneravipäev 16. märts – 8 inimest
 • Kõneravipäev 2. märts – 6 inimest
 • Kõneravipäev 16. veebruar – 7 inimest
 • Kõneravipäev 2. veebruar – 5 inimest
 • Kõneravipäev 16. jaanuaril – 5 inimest
 • Suvelaager 11 – 13. juuli – 28 inimest
 • Kõneravipäev 26. oktoober 7
 • Kõneravipäev 16. november 9 inimest
 • Talvelaager 28-30 november 25 inimest

Iga kõneravipäev on alanud aeglase ja sujuva kõne tehnikate meeldetuletamise ja harjutamisega. Seejärel on kohalolijad teinud ettekandeid, kasutades kõnetehnikaid. On arutatud erinevaid päevaprobleeme – eesmärgiks ikka harjutatud kõnetehnikate säilitamine igapäevakõnes. Ühingu uutele liikmetele on mõistagi tutvustatud ühingu senist tegevust. Olulisel kohal on kogelusega seonduvate positiivsete ja negatiivsete kogemuste vahetamine ning analüüsimine ja lahenduste otsimine. Kolmel kõneravipäeval on ette võetud nn raadiosaate tegemine, mil osalejad on avaldanud arvamust mitmetel kogelusega seotud teemadel ning umbes 25 minutilised audiosalvestused on plaanis internetis kättesaadavaks teha – julgustuseks teistele kogelejatele.

11- 13. juuli 2014. a toimus Põlvamaal Pinnamäe Puhkekülas traditsiooniline suvelaager. Koolitajaks oli Paul Brocklehurst Inglismaalt.

28-30. november 2014. a toimus Võrumaal kõneravi seminar, mille viis läbi kõneterapeut Helena Oselin.