Eesti Kogelejate Ühing MTÜ tegevusprogramm:

 • 1. Kogelejate jaoks intensiivsete kõneteraapiate organiseerimine.
 • 2. Individuaalne suhtlemine ühingu liikmetega, eriti passiivseks jäänud liikmetega (võimaluse korral ka
 • nende nõustamine-abistamine eluliste probleemide lahendamisel) ning teiste abivajajate ja
 • infoküsijatega.
 • 3. Eneseabi grupi töö jätkamine Tallinnas ning uue eneseabi grupi tegevuse alustamine Tartus.
 • 4. Suhtlemine ja infovahetus teiste puuetega inimeste ühingutega jt institutsioonidega, suhtlemine
 • avalikkusega, kogelust ja kogelejaid positiivsetest külgedest valgustava kirjaliku ja suulise propagandatöö
 • tegemine.
 • 5. Ühingu tööd edendavate projektide väljatöötamine ja elluviimine ning selleks vajalike rahaliste
 • vahendite taotlemine.
 • 6. Raamatukogu, video- ja fonoteegi jätkuv komplekteerimine ja säilitamine ning soovijatele
 • kättesaadavaks tegemine.
 • 7. Kogelust ja kogelejaid puudutava informatsiooni ning statistika kogumine ja üldistamine. Ühingu
 • tegevust kajastavate materjalide kogumine ja säilitamine.
 • 8. Koostöö jätkamine ja arendamine logopeedidega, võimaluse korral ka Tartu Ülikooli
 • defektoloogiatudengitega.
 • 9. Regulaarne suhtlemine analoogiliste kogelejate organisatsioonidega välisriikides ja
 • katusassotsiatsioonidega, nende kaudu saadava teabe ja kogemuste vahendamine Eestis.
 • 10. Ühingu internetilehekülje (www.kogelus.ee) täiendamine ja ajakohastamine.