Projekti rahastab Eesti Puuetega Inimeste Fond hasartmängumaksu laekumisest eraldatud toetusest ning selle maht on 7556 eurot.

Projekt on üleriigiline ning seotud Eesti Vabariigi Invapoliitika Üldkontseptsiooni reegliga nr 3 – Rehabilitatsioon ja nr 4 – Toetavad teenused.

2012. aastal on ühingu üldised tööülesanded:

 1. Kogelejate jaoks intensiivsete kõneteraapiate organiseerimine.
 2. Individuaalne suhtlemine ühingu liikemetega, eriti passiivseks jäänud liikmetega (võimaluse korral ka nende nõustamine-abistamine eluliste probleemide lahendamisel) ning teiste abivajajate ja infoküsijatega.
 3. Eneseabi gruppide töö jätkamine Tallinnas ning võimaluse korral algatamine teisteski Eesti paikades.
 4. Suhtlemine ja infovahetus teiste puuetega inimeste ühingutega jt institutsioonidega, suhtlemine avalikkusega, kogelust ja kogelejaid positiivsetest külgedest valgustava kirjaliku ja suulise propagandatöö tegemine.
 5. Ühingu tööd edendavate projektide väljatöötamine ja elluviimine ning selleks vajalike rahaliste vahendite taotlemine.
 6. Raamatukogu, video- ja fonoteegi jätkuv komplekteerimine ja hooldamine ning soovijatele kättesaadavaks tegemine.
 7. Kogelust ja kogelejaid puudutava informatsiooni ning statistika kogumine ja üldistamine. Ühingu tegevust kajastavate materjalide valmistamine ja koondamine.
 8. Koostöö jätkamine ja arendamine logopeedidega ning Tartu Ülikooli defektoloogiatudengitega.
 9. Suhtlemine analoogiliste organisatsioonidega välismaal ja katusassotsiat-sioonidega, nende kaudu saadava teabe ja kogemuste vahendamine Eestis.
 10. Ühingu internetilehekülje (www.kogelus.ee) täiendamine ja ajakohastamine.

Programm kuulub sotsiaalvaldkonda. Lõppeesmärk on kogelejate elukvaliteedi, sealhulgas ühiskondliku konkurentsivõime tõstmine (kogeluse kui takistuse mõju oluline vähendamine), samuti enesekindluse suurendamine, mis kogeluse spetsiifikat ja psühholoogilisi tagamaid arvestades on äärmiselt oluline. Selleks peavad kogelejad saavutama. Kogelejad on julgemad avalikel esinemistel. Samuti kontrollivad paremini oma kehakeelt ja väljendusviisi.

Programm on suunatud inimestele, kes kogelevad.

Grupp moodustub osalejate registreerumise järjekorras ning pole tähtis, kas inimene on juba EKÜ liige või tuleb EKÜ üritusele esimest korda.

 • Kõneravipäevad: kuus korda, veebruarist detsembrini 2012.
 • Tegeletakse ühe päeva jooksul aktiivselt kõneraviga. Päeva alustatakse kõnetehnikate ülekordamisega. Seejärel praktiseeritakse kõnetehnikaid igapäevastes olukordades.
 • Selleks võib olla näiteks inimeste käest tänaval küsimuste küsimine kõnetehnikas (karastumine).
 • Inglise keele õpingud grupi siseselt.
 • Väitlusring – harjutatakse oma mõtteid väljendama.
 • Logopeedi kaasamine eneseabigruppi – arutletakse kuidas saada hirmudest lahti.

Suvekrusus juulis 2012.

 • Tegeletakse intensiivse kõneraviga, informeeritakse inimesi kogeluse alaste uusimate uuringute tulemustest, kogelust tekitavatest faktoritest ja kõneaparaadi funktsioneerimisest ning probleemi psühholoogilistest aspektidest.
 • Intensiivteraapiat viib läbi kogelejast kõneteraapia juhendaja “seisusesse” tõusnud EKÜ liige Hardi Sigus, kes on tulemuslikult läbinud mitmed kõneravikursused USAs ja Kanadas ning sealsete materjalide järgi eesti keelele kohandanud n-ö aeglase kõne teraapiamaterjalid, ning juhib Eesti Kogelejate Ühingu eneseabigruppi.

1. päev – grupiliikmetega kohanemine, motivatsiooni-küsimuste selgitamine, konkreetsete eesmärkide selgitamine ja püstitamine. Sissejuhatus teraapiasse, teraapia algus.
2. päev – intensiivne kõneravi ja draamaõpe.
3. päev – draamaõpe, analüüs möödunud kursusele.

Talvekursus detsembris 2012.

Tegeletakse intensiivse kõneraviga, informeeritakse inimesi kogeluse alaste uusimate uuringute tulemustest, kogelust tekitavatest faktoritest ja kõneaparaadi funktsioneerimisest ning probleemi psühholoogilistest aspektidest.

Intensiivteraapiat viib läbi Hardi Sigus. Lisaks temale juhendab osalejate tegevust avaliku esinemise õpetaja.

1. päev – grupiliikmetega kohanemine, motivatsiooni-küsimuste selgitamine, konkreetsete eesmärkide selgitamine ja püstitamine. Sissejuhatus teraapiasse, teraapia algus.
2. ja 3. päev – intensiivne kõneravi ja avalik esinemine.