2016. aasta

2016. aastal toimus kokku 10 kõneravipäeva – 7 Tallinnas ja 3 Tartus. Iga kõneravipäev on alanud aeglase ja sujuva kõne tehnikate meeldetuletamise ja harjutamisega. Seejärel on kohalolijad teinud ettekandeid, kasutades kõnetehnikaid. On arutatud erinevaid päevaprobleeme – eesmärgiks ikka harjutatud kõnetehnikate säilitamine igapäevakõnes. Ühingu uutele liikmetele on mõistagi tutvustatud ühingu senist tegevust. Olulisel kohal on kogelusega seonduvate positiivsete ja negatiivsete kogemuste vahetamine ning analüüsimine ja lahenduste otsimine.

2016 6. – 10. juulil osalesid 7 EKÜ liiget USA-s, Atlantas 33ndal ülemaailmsel kogelevate inimeste kongressil. Kohal oli üle 800 inimese eri riikidest üle maailma, toimus palju seminare ja töötubasid, ning erinevaid koosolemisi. 

Suvekursusel osales 2016. a rekordarv inimesi – 35. Teatavasti on kogelevate inimeste jaoks keeruline just kõnetehnikate rakendamine igapäevases elus. Kolme päeva jooksul said ühingu liikmed aktiivselt suhelda. Tavaliselt on paljudele sellises suuremas seltskonnas rääkimine väga keeruline, ning teiste kogelejatega on väga hea harjutada kõnetehnikaid ja lihvida suhlemisoskusi. Suvekursus toimus kolmel päeval – esimesel päeval külastati C.R. Jakobsoni talumuuseumi ja tegeleti kõneharjutustega. Samuti andsid ühingu liikmed, kes olid käinud ülemaailmsel kogelevate inimeste kongressil Ameerika Ühendriikides, ülevaate toimunust. Teine päev algas jooga praktiseerimisega, ning toimus koolitus  “Argumenteeritud arutlus”. Kolmandal päeval toimus Hollandi kogelejate ühingu liikme Misty Van de Mortel tutvustus Hollandi Kogelejate Ühingu tegemistest, millele järgnes ajurünnak EKÜ järgnevate tegevuste osas. Lõpetuseks külastati veel Järvakandi Klaasimuuseumi.

Talvekursusel osales 35 inimest. Esimesel päeval toimus koosolek, kus arutati päevakajalisi teemasid ja tutvustati EKÜ poolt välja antud esimest kogeluse alast lasteraamatut “Ke-ke-kes teeb U-u-uhuu?”. Teisel päeval toimus Maie Kreegipuu poolt läbiviidud koolitus “Enesekehtestamine”. Väga põhjalikult õpiti alguses tundma enesekehtestamisega seotud teooriat ning koolituse lõppedes praktiseeriti erinevaid kehestamise võtteid. Kolmandal päeval toimus ajurünnak ja koosolek uue projekti teemal (Kodanikuühenduse sihtkapilati projekt “Vabaühenduste arenguhüppe taotlsuvoor”).

2015. aasta

2015. aastal toimus kokku 21 kõneravipäeva Tallinnas ja 7 kõneravipäeva Tartus.

EKÜ liige Raul Lend rääkis 29. märtsil Vikerraadios kogelusest.

17-19. juuli 2015 toimus 3 päevane intensiivne suvine kõneravikursus Algallikal. Kokku osales 29 inimest. Kolme päeva jooksul harjutati intensiivselt kõnetehnikaid ja lihviti sotsiaalseid oskusi. Lektor Silja Sirge viis läbi koolituse „naeruteraapiast“. Samuti toimus fotojaht ning külastati kohalikke vaatamismväärsusi.

13. august. 2015 kell 20.15 rääkisid Tallinna TV saates „Täna+suvel“ ühinguliikmed Raul Isotamm ja Hardi Sigus kogelusest ja Augustikoolitusest(klipp alates 15:20):

19-23 august 2015.a. Toimus EKÜ augustikoolitus Pesarimajas. Sujuva kõnetehnika harjutamise kõrvalt pöörati tähelepanu tööhõivega seotud teemadele. Tutvustati Töötukassa teenuseid, Töötukassa juhtivkonsultant Ruth Laose käest sai mõistagi kõike teemakohast küsida. Kõne all oli ka Töövõimereformi hetkeseis. Toimus stressijuhtimise kiirkoolitus, Raul Isotamm rääkis digiajastu minevikust, olevikust ja tulevikust ning digiajastu terviseriskidest. Huvitav oli kindlasti Anu Rohtla juhendatav keraamika õpituba.

September – november 2015 toimus Kognitiiv-käitumuslik grupiteraapia, mille viis läbi Eesti Kogelejate Ühing koostöös Kaare ja Pruul psühhoteraapiapraksisega. Tegemist oli spetsiaalselt kogelevatele inimestele mõeldud kognitiiv-käitumusliku grupiteraapiaga. Teraapiaseanssidel arutati läbi konkreetseid olukordi, mil inimene end kas emotsionaalselt halvasti tundis või käitus viisil, millega ta ise rahule ei jäänud. Osalejad jäid teraapiaga väga rahule, ning tulevikus on plaanis korraldada veel sarnaseid teraapiaid ka muudes Eesti linnades.

22. oktoobril 2015.a. tähistati Rahvusvahelist kogeluse teadvustamise päeva. Selle päeva puhul korraldati Tallinnas Eesti Puuetega Inimeste kojas infopäev, kus võisid osaleda kõik keda kogelus otseselt või kaudselt puudutab. Meediakajastus: intervjuu Tallinna TV poolt Raul Isotamme ja logopeed Maret Jahuga(klipp nähtav alates 11:20):

 

Raadio 2 `s Helle Rudi saates andis kogeluse teemal intervjuu Raul Lend.

Kajastus EPI Koja veebis: http://www.epikoda.ee/22-oktoobril-peetakse-kogeluse-teadlikustamise-paeva/

EKÜ Talvelaager 2015 toimus 27. november – 29. november Värska SPA Sanatooriumis. Näitleja meisterlikkuse töötuba viis läbi Janek Varblas, Palamuse muuseumi arendusjuht ja Jõgeva linnateatri näitleja. Rollikõne tehnikaid viis läbi logopeed Külli Roht. Osaleti ka Pikalombi metsamatkal ja tutvuti Setode tavadega, külastati Seto Talumuuseumit. Programmi kuulus veel Paduvere Talumuuseumi ja Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi külastus. Kogu talvelaagrist oli osalejatel väga positiivsed emotsioonid ning laager oli igati kasulik ja sisutihe. Esmakordselt korraldati laagrit paralleelselt kahele töögrupile, kummalgi oma juhendaja.

INFOVOLDIKUTE JAGAMINE:

Tallinna Haridusamet jagas voldikuid 130 lasteaeda – 4 voldikut igasse lasteaeda kokku 520 lastevoldikut ja 60 kooli – igasse kooli 5 voldikut kokku 300 noortevoldikut.

Tallinna Haridus- ja Teadusministeerium jagas infovoldikuid 40-le riiklikule gümnaasiumile ja koolile – igasse kooli 7 voldikut kokku 280 noortevoldikut. Eesti Logopeedide Ühingu vanem Aaron Nursile 200 noortevoldikut ja 200 lastevoldikut. Jagatud infovoldikuid paljudess Eesti Linna- ja Maavalitsustesse ja perearstikeskustesse.

2014. aasta

2014. aastal toimus Tallinnas 13. kõneravipäeva.

11- 13. juuli 2014. a toimus Põlvamaal Pinnamäe Puhkekülas traditsiooniline suvelaager. Koolitajaks oli Paul Brocklehurst Inglismaalt. Tema läbiviidud intensiivse teraapia märksõnadeks olid isikliku tähelepanu oskuslik juhtimine ning kogeluse varjatud tugevuste esiletõstmine. Kõne all olid teised välismaal kasutatavad kõneteraapiad. Lisaks kõneravile oli tähtsal kohal ka osalejate omavaheline sotsiaalne suhtlemine ja kogemuste vahetamine.

28 – 30. november 2014. a Kubijal traditsiooniline talvelaager, koolitajaks Eesti üks parim logopeed kogeluse alal Helena Oselin. Kuigi koosoldud kolm päeva oli intensiivse kõneteraapia jaoks lühike aeg, andis optimaalne ajakasutus ja koosolemisest tekkinud sünergia osalejate kogeluse vähendamisel väga häid tulemusi. Kõnevilumuste harjutamiseks tehti rollimänge, samuti oli kavas psühhodraama.

Suur osa ühingu liikmete omavahelisest suhtlemisest toimus mõistagi ka eraviisiliselt. Kõnehäirega inimesele on vahetu suhtlemine möödapääsmatult vajalik. Kogelejate omavahelist suhtlemisvõrgustikku, kust ka iga kell vajalikku nõu ja moraalset toetust saab, oleks raske üleval pidada ilma juriidilise ja autoriteeti omava organisatsioonita. Osad liikmed, kes elavad maapiirkondades soovivad harjutada samuti kõnetehnikaid. Selleks oleme internetti üles laadinud kõneharjutused ja soovi korral kogelejad saavad Skype vahendusel neid harjutada.

Tihe vestlus käis ka EKÜ Facebooki grupis, arutati ürituste organiseerimise ja üldiste kogelust puudutavate teemade üle. Jätkus ka tavapärane infovahetus Euroopa kogelejate ühingute katusassotsiatsiooniga.

 

2012. aasta

Ühingu suvepäevad toimusid 13.-15. juulini Kõrveküla puhkekeskuses. Osalejaid oli 20, neist pooled tulid kohale jalgratastel.

Õppejõud Mikk Kasesalk õpetas oma seminaril teoreetiliselt ja praktiliselt, kuidas tööintervjuul edukalt toime tulla. Hardi Sigus juhendas lühikest intensiivset kõneravikursust. (Ehkki algselt oli planeeritud suvekursuse sisuks draamaõpe, otsustati EKÜ liikmete soovil see asendada paljudele väga vajaliku tööintervjuu temaatikaga, kuna draamaõpet on EKÜ liikmed saanud eelmiste aastate kursustel.)

Kogelejad said omavahel sundimatult suhelda ning ka sporti teha ja lõõgastuda. Osalejad jäid suvelaagriga väga rahule. Tõrvatilgaks meepütis oli vaid Kõrveküla puhkekeskuse pererahva külalislahkusetu ja halvustav suhtumine ning ohtlik rõdupiireteta majutushoone, mistõttu EKÜ ei soovita teistel organisatsioonidel selles kohas üritusi korraldada.

Regulaarselt on toiminud pühapäevased kõneravipäevad meie Toompuiestee ruumis. Meenutame kõnetehnikaid, harjutame ettekannete pidamist, arutame kõigile huvipakkuvaid probleeme, toetame üksteist ning anname nõu, kuidas erinevates kõnesituatsioonides edukalt toime tulla. On tehtud ka ajurünnakuid EKÜ edasiste tegevussuundade ja konkreetsete ettevõtmiste suhtes.

EKÜ suvelaagrit ja kõneravipäevi toetab rahaliselt Eesti Puuetega Inimeste Fond hasartmängumaksu laekumisest eraldatud toetusest. Ka ühingupoolsel omaosalusel on tähtis roll projektide elluviimisel.

Septembris võtsid neli EKÜ liiget osa Norras Hamaris toimunud igasügisesest Nordic Meetingust, kuhu tulevad kokku kogelejad viiest põhjamaast (Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist ja Islandilt). Seekordseks ettekannete peateemaks oli eneseabi grupi moodustamine ja selle tegevuse arendamine. Osavõtjatele korraldati ka hariv ekskursioon Norra kultuuriloosse. Loomulikult oli põnev seniste ja uute tuttavate-kogelejatega suhelda. Taas oli kõneaineks, et tulevikus võiks Nordic Meetingu korraldajamaade ringi kaasata ka Eesti.

2011. aasta

Eesti Kogelejate Ühingus (EKÜ) oli 2011. aastal 140 liiget.

Igasuvine kõneravilaager korraldati sel aastal 12. – 14. augustini Prangli saarel. Intensiivsel kõneravil osales 21 inimest. Seekord pandi rõhku kõnetehnika kasutamisele, säilitades sealjuures emotsionaalsust. Kogeluse tekkides hakkab kogeleja sageli väga vaikselt ja monotoonselt rääkima – selle ennetamiseks harjutati näitemängu ja korraldati tõsine väitlusring. Intensiivkursust juhendas Hardi Sigus, teda assisteeris Tiina Loorand.

Traditsiooniline talvine kõneraviseminar peeti 10.–11. detsembrini Tallinnas, sellest võttis osa 19 inimest. Seminari esimesel päeval harjutati väitlemist, kasutades seejuures kõnetehnikaid. Tavaliselt situatsiooni, kus on vaja väidelda või emotsionaalselt rääkida, kiputakse unustama kõnetehnikate kasutamine. Turvalises keskkonnas ja kaaslaste survel on lihtsam sellele tähelepanu pöörata. Väitlust viis läbi Marko Marastu. Seminari teisel päeval harjutati avalikku esinemist. Koolituse viis läbi Raul Isotamm. Korrati üle põhilised avaliku esinemise aspektid ning iga osaleja sai kaks korda avalikku esinemist ise proovida. Esinemisi ka filmiti ning saadeti osalejatele, kes saavad juba iseseisvalt oma esinemist analüüsida.

Kuuel korral toimusid EKÜ ruumis Eesti Puuetega Inimeste Koja majas Tallinnas kogelejate eneseabigrupi kokkusaamised. Harjutati kõnetehnikaid, peeti ettekandeid, toetati üksteist, jagati kogemusi ja informatsiooni jne. Kõnetehnikad ei tööta hästi kui neid harjutada vaid paar korda aastas. Selleks on vaja igakuiseid kokkusaamisi, kus korratakse üle tehnikad ja motiveeritakse üksteist. Mai kuus toimus ühe eneseabigrupi raames väitluskoolitus. Koolituse viis läbi Margo Loor. Õpiti selgeks põhilised väitlusreeglid ning peeti maha üks väitlusformaadi reeglitele vastav väitlus. Väitlemisoskus on kogelejatel tavaliselt halvasti arenenud, seepärast on selline koolitus väga vajalik ning väitlusi peetakse edaspidi regulaarselt eneseabigrupi kokkusaamistel.

Suur osa ühingu liikmete omavahelisest suhtlemisest toimus mõistagi ka eraviisiliselt. Kõnehäirega inimesele on vahetu suhtlemine teiste sama puudega inimestega möödapääsmatult vajalik. Kogelejate omavahelist suhtlemisvõrgustikku, kust ka iga kell vajalikku nõu ja moraalset toetust saab, oleks raske üleval pidada ilma juriidilise ja autoriteeti omava organisatsioonita. Osad liikmed, kes elavad maapiirkondades soovivad harjutada samuti kõnetehnikaid. Selleks oleme internetti üles laadinud kõneharjutused ja soovi kogelejad saavad Skype vahendusel neid harjutada.

EKÜ tegevus 2011. aastal kuulus projekti “Kkk…ko-kogelejate kõneravikursused” (leping 12.1-5/2020.28) alla. Projekti rahastas Eesti Puuetega Inimeste Fond hasartmängumaksu laekumisest eraldatud toetusest. Lisaks kasutati projektide elluviimisel omaosalust.

EKÜ esimesteks koostööpartneriteks on mõistagi Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Puuetega Inimeste Fond. Kirjalikke koostöölepinguid muude organisatsioonidega EKÜl pole, kuid väiksemagi võimaluse korral ollakse valmis tegema koostööd paljude eri valdkondade institutsioonidega. 2011. a tehti koostööd Eesti Väitlusseltsiga, üritusi viisid läbi ja koolitasid Hardi Sigus, Raul Isotamm, Marko Marastu, Tiina Loorand.

2011. aastal leidis aset kolm ametlikku kohtumist välisriikide kogelejate organisatsioonide juhtide ja liikmetega.

Veebruaris käisid kuus EKÜ liiget Iirimaal Dublinis, kus kohtusid sealse kogelejate ühingu esindajatega. Vahetati kogemusi ja ideid edaspidiseks koostööks. Ühtlasi harjutati võõrkeelses keskkonnas karastumist ja eksponeerimist, mis on kõneteraapia olulised osad.

Juulis osalesid kolm EKÜ liiget Hollandis Euroopamaade rahvuslike kogelejate organisatsioonide katusassotsiatsiooni korraldatud nädalasel noortekohtumisel. Selle kokkusaamise eesmärgiks on tihendada otsekontakte Euroopa noorte kogelejate vahel ning motiveerida neid osalema oma rahvusliku ühingu juhtimistöös.

Septembris võtsid neli EKÜ liiget osa Helsingis toimunud Põhjamaade Seminarist. Suheldi Põhjamaade kogelejatega ja tutvustati neile EKÜ tegevust. Alustati ka lobbytööd, et tulevikus võiks aastakümnete pikkuse traditsiooniga Põhjamaade Seminar, mida seni on peetud kordamööda viies Põhjala riigis, toimuda ka Eestis.

Kavandamisel on uued ühisüritused, mis oleksid nii Eesti kui Soome ühingu liikmete jaoks senistest atraktiivsemad.

Jätkus ka tavapärane infovahetus Euroopa kogelejate ühingute katusassotsiatsiooniga.

2010. aasta

Eesti Kogelejate Ühingu (EKÜ) jaoks möödus 2010. aasta plaanipäraselt. EKÜs on 138 liiget.

Igasuvine kõneravilaager korraldati sel aastal 30. juulist 1. augustini Prangli saarel. Intensiivsel kõneravil osales 13 inimest. Seekord pandi rõhku tahtlikule kogelusele ning kõnetehnikaid kasutades kogelusest ülesaamisele. Harjutati ka emotsionaalset rääkimist. Kogeluse tekkides hakkab kogeleja sageli väga vaikselt ja monotoonselt rääkima – selle ennetamiseks harjutati näitemängu ja korraldati tõsine väitlusring. Intensiivkursust juhendas Hardi Sigus, teda assisteeris Tiina Loorand.

Traditsiooniline talvine kõneraviseminar peeti 11.–12. detsembrini Pärnus, sellest võttis osa 22 inimest. Sel korral harjutati Hardi Siguse juhendamisel aeglast kõnet ning seda tehti rollimängude abil. Rollimängud annavad võimaluse omavahel suhelda nii, nagu see toimuks pärismaailmas. Pika ja põhjaliku ettekande kogelusest vabanemise võimalustest tegi kursuslastele EKÜ liige Liina Iduskevitš, kes on palju aastaid eri riikides n-ö eneseotsingutega tegelenud ja seda tulemuslikult.

Regulaarselt igal kuul toimusid EKÜ ruumis Eesti Puuetega Inimeste Koja majas Tallinnas kogelejate eneseabigrupi kokkusaamised. Harjutati kõnetehnikaid, peeti ettekandeid, toetati üksteist, jagati kogemusi ja informatsiooni jne. Rühma liikmed avaldasid soovi kõnetehnikaid õppida ka inglise keeles, mida läheb igapäevatöös vaja. Septembrist detsembrini toimusid inglise keele kursused. Grupis osales viis inimest. Kui tavaliselt eneseabi grupi kokkusaamised toimuvad juba turvaliseks saanud keskkonnas ja kogelust on vähe, siis võõra inglise keele õpetaja käe alla tuleb esile sama kogelus, mis välismaailmaski kogelejaid segab ning selle ületamiseks kõnetehnikate kasutamine on veelgi efektiivsem.

Suur osa ühingu liikmete omavahelisest suhtlemisest toimus mõistagi ka eraviisiliselt. Kõnehäirega inimesele on vahetu suhtlemine teiste sama puudega inimestega möödapääsmatult vajalik. Kogelejate omavahelist suhtlemisvõrgustikku, kust ka iga kell vajalikku nõu ja moraalset toetust saab, oleks raske raske üleval pidada ilma juriidilise ja autoriteeti omava organisatsioonita.
2010. aastal ühingus töötasusid ei makstud, juhatuse liikmed tegid oma tööd ühiskondlikus korras.

EKÜ tegevus 2010. aastal kuulus projekti “Kkk…ko-kogelejate kõneravikursused“ alla. Projekti rahastas Eesti Puuetega Inimeste Fond hasartmängumaksu laekumisest eraldatud toetusest. Projektidesse oli kaasatud ka ühingu omaosalus.

Kõik üritused, mida EKÜ 2010. aastal ette võttis, läksid korda ning pakkusid rahulolu ja rõõmu nii osalejate kui korraldajatele. Ses mõttes võiks aastat graafiliselt kujutada peaaegu sirge joonena ilma olulisemate tõusude ja langusteta.

EKÜ esimesteks koostööpartneriteks on mõistagi Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Puuetega Inimeste Fond. Kirjalikke koostöölepinguid muude organisatsioonidega EKÜl pole, kuid väiksemagi võimaluse korral ollakse valmis tegema koostööd paljude eri valdkondade institutsioonidega. 2010. aasta eripäraks võrreldes eelmiste aastatega oli väiksem koostöö logopeedidega – põhjus lihtsalt selles, et EKÜ juhatuse liige Hardi Sigus on erinevatel kursustel ja täiendõpetel USAs, Kanadas ja Austraalias saanud piisavad teadmised, kogemustepagasi ja vilumused, et nüüd ise kõneterapeudina õpitu teistele kogelejatele edasi anda. Tema väljatöötanud kõneraviprogramm on enamikku EKÜ liikmeid tõhusalt aidanud.

2010. aastal n-ö ametlikke kohtumisi välisriikide kogelejate organisatsioonide liikmetega ei olnud, nõnda nagu viimastel aastatel on EKÜ liikmed näiteks osalenud Soome Kogelejate Ühingu suvelaagris (on olnud kordi, mil eestlasi on Soomes peetud suvelaagris isegi rohkem kui soomlasi), kuid soomlastega jätkus suhtlemine isiklikul tasandil. Kavandamisel on uued ühisüritused, mis oleksid kummagi maa ühingu liikmete jaoks senistest atraktiivsemad. Jätkus ka tavapärane infovahetus Euroopa kogelejate ühingute katusassotsiatsiooniga (varasematel aastatel on Eesti ühingu esindaja osalenud Euroopa katusassotsiatsiooni iga-aastastel koosolekul, kuid 2010. aastal polnud füüsiline kohaolek vajalik).

EKÜ juhatuse liige Hardi Sigus viibis jaanuarist maini Austraalias, kohtudes sealsete kogelejate ühenduste esindajate ja kõneterapeutidega ning osaledes Austraalia kogelejate aastakonverentsil. Saadud uut teavet ja kogemusi kasutas Hardi EKÜ intensiivsete kõneravikursuste juhendamisel ja kõneravipäevade läbiviimisel.